Algemene Voorwaarden | De La Colina

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden zoals die worden gehanteerd door De La Colina, gevestigd te Boxmeer en bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)85 876 9214.

Artikel 1.
Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2.Dag: kalenderdag.
3.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
4.Expositie: de gelegenheid waarbij het kunstwerk in de galerie getoond wordt of zal worden getoond.
5.Galerie: de fysieke ruimte waar De La Colina het kunstwerk voor de verkoper of zichzelf ten verkoop aanbiedt. 6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst en/of de overeenkomst op afstand.
7.Klant: De (rechts –) persoon die overgaat tot de aanschaf van een kunstwerk via de webshop en/of via de galerie door een koopovereenkomst (op afstand) aan te gaan met de verkoper. 8.Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de verkoper en een klant vanwege de aanschaf door de koper van een kunstwerk via de webshop of de galerie en waarvan de essentialia zijn weergegeven op de factuur.
9.Koper: De(rechts-)persoon die overgaat tot de aanschaf van een kunstwerk via de webshop en/of via de galerie door een koopovereenkomst (op afstand) aan te gaan met de verkoper. 10.Kunstenaar: De maker van het ten verkoop aangeboden kunstwerk.
11.Kunstwerk(en): alle kunstwerk(en) die door De La Colina ter verkoop in de webshop of galerie worden aangeboden. 12.Overeenkomst op afstand: een koopovereenkomst die tussen de verkoper en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de koopovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
13.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een koopovereenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
14.Verkoper(s): iedere (rechts)persoon voor wie De La Colina bemiddelt in de verkoop van kunstwerken zoals, maar niet beperkt tot: de kunstenaar die het kunstwerk heeft vervaardigd, een collega galeriehouder, een particuliere verkoper. De La Colina kan zelf ook de verkoper zijn.
15.Verkoopprijs: prijs inclusief commissie en BTW.
16.Webshop: de internetomgeving waarop De La Colina producten van verkopers ter verkoop aanbiedt.
17.Website: de website met webshop van De La Colina met domeinnaam: delacolina.net.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, aangeboden door of gesloten met De La Colina (op afstand). Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2.Voordat een koopovereenkomst op afstand (langs elektronische weg) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3. Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, een langere levertijd, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.In de online catalogus van De La Colina wordt een afbeelding van een kunstwerk tezamen met bijbehorende informatie getoond. De informatie bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden kunstwerk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de klant in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Afbeeldingen van het kunstwerk zijn een getrouwe weergave van aangeboden kunstwerk. De La Colina is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.
3.Elk aanbod bevat informatie die de klant duidelijk maakt welke rechten en plichten verbonden zijn aan de acceptatie van het aanbod.
4.De La Colina stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is. De La Colina is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of weglatingen. De La Colina zal al het mogelijke doen om fouten en weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren wanneer zij hiervan op de hoogte is of wordt gebracht.
5.De La Colina zal specificaties van het te koop aangeboden kunstwerk accuraat proberen weer te geven. De La Colina is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden zoals spelfouten of prijsonnauwkeurigheden. Indien de specificaties van een kunstwerk onverhoopt fout is weergegeven, zal zonder kosten het verkoopcontract kunnen worden ontbonden en het gehele aankoopbedrag worden terugbetaald.

Artikel 4. Totstandkoming van de koopovereenkomst
1.Een koopovereenkomst komt – onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in lid 5 – tot stand nadat een klant een bestelling heeft geplaatst, daarbij aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en De La Colina de koopovereenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2.De La Colina treedt op als bemiddelaar tussen verkoper en klant. De La Colina kan ook zelf verkoper zijn. In dat geval staat dit expliciet op de verkoopovereenkomst vermeld.
3.Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden.
4.Koper dient de koopprijs te betalen aan De La Colina via een van de door De La Colina aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan De La Colina wordt betaald, heeft de koper bevrijdend betaald.
5.De La Colina zal zich namens de verkoper – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de koopovereenkomst (op afstand). Indien De La Colina op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de koopovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.De La Colina zal bij bevestiging van de bestelling, de volgende informatie – schriftelijk of op een zodanige wijze dat de klant deze op een toegankelijke duurzame drager kan opslaan – informatie doen toekomen over: De prijs met inbegrip van alle belastingen van het kunstwerk; Voor zover van toepassing de kosten van aflevering; De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koopovereenkomst (op afstand). De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht. 7.Bij verkoop van kunstwerk zal verkoper 10% van de verkoopprijs betalen aan De La Colina.
8.Verkoper betaalt De La Colina € 5,- per 10 ten toon gestelde kunstwerken op de website per maand en dient elke 1e dag van de maand aan dit bedrag te voldoen. Indien deze prijs door De La Colina zal worden aangepast of gewijzigd, dan zal dit door De La Colina binnen 30 dagen voor de ingangsdatum schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld.

Artikel 5. Prijzen en kosten
1.Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle door De La Colina genoemde prijzen inclusief btw en andere overheidsheffingen.
2.Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.Een wettelijke verhoging of verlaging van de btw of andere overheidsheffing kan steeds in de prijs worden doorberekend.

Artikel 6. Betaling
1.De klant kan aangeschafte kunstwerken betalen met behulp van de aangeboden opties tijdens het bestelproces. In de galerie kan met een bankpas (pin) of contant worden betaald.
2.Nadat de betaling of overeenstemming over de betaling is voltooid, ontvangt de klant een bevestigingsmail.
3.Voor zover niet anders is bepaald in de koopovereenkomst, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.
4.Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is De La Colina gerechtigd – nadat zij de klant heeft gewezen op de te late betaling en zij de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen – over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2% per maand in rekening te brengen. De La Colina zal voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.
5.Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor De La Colina verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse orde van advocaten. De La Colina kan ten voordele van de koper afwijken van de daarin genoemde bedragen en percentages.
6.De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De La Colina te melden.

Artikel 7. Levering
1.Indien een besteld kunstwerk onderdeel is van een lopende expositie, wordt het geleverd binnen één maand na afloop van die expositie, tenzij anders is overeengekomen.
2.De koper is de volledige verkoopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Genoemde leveringstermijnen gaan niet eerder in dan nadat de betaling door De La Colina in zijn geheel is ontvangen. 3.Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de verkoper het kunstwerk persoonlijk bij de koper aflevert of doordat de verkoper het kunstwerk in het kader van de koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt. Levering geschiedt ook doordat de koper het kunstwerk ophaalt bij de galerie of bij een door De La Colina aangegeven adres van de verkoper. Op de koper rust een afnameplicht.
5.Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk gaat op de koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat De La Colina het kunstwerk voor levering gereed heeft en de koper het kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door De La Colina in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die De La Colina door niet-afname lijdt.
6.De La Colina streeft ernaar om – onder voorbehoud van bepaalde in lid 3.1 en 6.1 – de bestellingen te leveren binnen 14 dagen na aankoop. Na een aankoop wordt de koper gecontacteerd, per e-mail of per telefoon, over het leveringsproces. Tijdens dit contact kan een snellere levering worden besproken.
7.Eventuele schade aan het werk dient direct bij ontvangst van de levering te worden gemeld. Daarom is het belangrijk om het werk te inspecteren voordat u het accepteert. Een dergelijke kennisgeving moet schriftelijk of per mail worden gedaan, en dient door De La Colina te worden bevestigd. Beschadigde werken kunnen niet worden geretourneerd.
8.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het melden van een beschadiging ligt bij de koper.

Artikel 8. Overmacht
1.Indien De La Colina door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de koper, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade of kosten.
2.Onder “overmacht” valt iedere van de wil van De La Colina onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de koopovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de ondernemer, tekortschieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
3.De La Colina zal als bemiddelaar tussen de verkoper en de klant haar uiterste best doen om een verkoop te realiseren en uit te voeren. Niettemin kan het voorkomen dat een werk dat te koop wordt aangeboden op De La Colina niet meer beschikbaar is op het moment dat een bestelling en betaling is gedaan. In dat geval zal De La Colina de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de betaalde som onverwijld terugbetalen. Geleden schade en/of gemaakte kosten door de Klant kunnen op geen enkele manier op De La Colina worden verhaald.

Artikel 9. Herroepingsrecht
1.De klant heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen een koopovereenkomst betreffende de aankoop van een product te ontbinden. De verkoper mag de klant vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de klant is niet verplicht om zijn reden (en) te vermelden.
2.De in lid 1 genoemde termijn vangt aan op de dag nadat het kunstwerk is geleverd zoals genoemd in artikel 6.4.

Artikel 10. Uitvoering van het herroepingsrecht door de klant en de daaraan verbonden kosten
1.De klant die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, dient dit binnen de herroepingstermijn (artikel 8.1) op een ondubbelzinnige wijze aan De La Colina te melden.
2.Zo spoedig mogelijk – doch binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1 – zal de klant het product retourneren aan de verkoper of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het kunstwerk zelf af te halen.
3.De koper retourneert het kunstwerk inclusief alle relevante accessoires in de originele staat en verpakking en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van De La Colina.
4.De koper dient hetzelfde verpakkingsmateriaal te gebruiken en ervoor te zorgen dat het kunstwerk niet beschadigd raakt wanneer het wordt geretourneerd.
5.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.
6.De koper draagt alle directe en de volledige kosten van het terugzenden van het kunstwerk.
7.Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, kan 10% van de oorspronkelijke prijs in rekening worden gebracht voor administratiekosten.
8.Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn alle (aanvullende) overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11. Verplichtingen van de klant tijdens de herroepingstermijn
1.Gedurende de herroepingstermijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het kunstwerk en de verpakking. Hij zal het kunstwerk slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product alleen mag hanteren en inspecteren op dezelfde manier als dat hij in een winkel zou mogen doen.
2.De koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het kunstwerk die een gevolg is van zijn behandeling van het kunstwerk anders dan toegestaan in paragraaf 1. 3.Op geen enkele manier of omstandigheden mogen kopieën van de kunstwerken worden gemaakt, getekend of gefotografeerd met behulp van reproductie.

Artikel 12. Garantie
1.De klant koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De klant dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het kunstwerk zich bevindt.
2.De verkoper garandeert de echtheid van het kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het kunstwerk is betaald) is voorbehouden.
3.De verkoper stelt zich tegenover de klant garant voor schade aan het kunstwerk als het aantoonbaar een productiefout betreft. Buiten garantie of aansprakelijkheid van de verkoper valt schade ontstaan door of voortvloeiend uit inlijsting van het kunstwerk.
4.Indien naar het redelijke oordeel van De La Colina genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk is beschadigd en dat het een productiefout betreft, zal de verkoper het kunstwerk kosteloos (laten) repareren. Indien dit niet mogelijk is, zal de verkoper een ander werk leveren ter waarde van en tegen inlevering van het kunstwerk met de productiefout of in overleg met de klant een korting geven op de verkoopprijs. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal De La Colina voor wat betreft haar verplichtingen jegens de koper volledig zijn gekweten.
5.Indien naar het redelijk oordeel van De La Colina genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk in strijd met een verklaring van echtheid overeenkomstig het bepaalde in 12 lid 2 niet echt is, heeft de koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het kunstwerk betaalde koopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het kunstwerk aan de verkoper, mits de koper het kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond. Door restitutie van de koopprijs zal De La Colina jegens de koper van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de koper het kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond, vervallen de aanspraken van de koper en is de verkoper niet tot restitutie gehouden.

Artikel 13. Auteursrecht
1.Het auteursrecht op het kunstwerk behoort bij de kunstenaar. Het auteursrecht op de (online) catalogus, brochures en dergelijke behoort bij De La Colina. Het auteursrecht wordt zowel door de kunstenaar als door De La Colina uitdrukkelijk voorbehouden.
2.Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte kunstwerk – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming – openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Artikel 14. Toepasselijk recht Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of de koper in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Skip to content